Statut

Statut Stowarzyszenia na rzecz ochrony Ziemi, ludzi, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego „Rytm Ziemi”

Preambuła

Stowarzyszenie „Rytm Ziemi”, jest przestrzenią dla osób i instytucji, które mają świadomość jedności z wszystkimi istotami na Ziemi i we Wszechświecie, oraz planetą Gają i pragną czynnie działać na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców naszej planety oraz poprawy i ochrony środowiska naturalnego Ziemi.

I. Postanowienia Ogólne

§1

Stowarzyszenie „ Rytm Ziemi” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób, które czują potrzebę zmieniania Świata na lepsze.

§2

Siedzibą stowarzyszenia są 95-200 Pabianice, ul. Żeromskiego 12 m 2/3

§3

Terenem działania stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

W celu realizacji określonych w statucie celów stowarzyszenie może działać na terenie innych państw stosując tamtejsze prawa.

§5

 1.  Stowarzyszenie powołuje oddziały oraz określa zasięg terytorialny ich działania.
 2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są: oddziały i koła terenowe służące do realizacji celów statutowych.

§ 6

 1. Stowarzyszenie i jego oddziały posiadają osobowość prawną,
 2. Koła terenowe Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów i kół terenowych posiadających osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.
 2. Oddziały Stowarzyszenia mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych celach działania.

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może zlecać swoim członkom zadania, za które otrzymują oni wynagrodzenie.

§ 9

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

II. Cele i środki działania

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest ochrona Ziemi, ludzi, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności poprzez prowadzenie i wspieranie:

 1. Działań na rzecz inicjatyw i programów społecznych mających na celu rozwiązanie ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych, zdrowotnych i egzystencjalnych problemów współczesnego społeczeństwa.
 2. Działań na rzecz zakładania, wspierania i rozwoju ekowiosek oraz innych ekologicznych wspólnot i społeczności lokalnych, dążących do zwiększenia stopnia swej samowystarczalnści.
 3. Działań na rzecz poszukiwania, tworzenia, testowania, wdrażania i promocji rozwiązań ułatwiających ekowioskom i innym ekologicznym wspólnotom i społecznościom lokalnym osiągnięcie samowystarczalności, we wszelkich możliwych aspektach życia.
 4. Promocji rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zdrowych i naturalnych sposobów przetwarzania żywności oraz promocji produktów regionalnych.
 5. Działań kształtujących w społeczeństwie świadomość ekologiczną, zdrowy tryb życia i odżywiania.
 6. Działań na rzecz profilaktyki zapobiegającej rozwojowi negatywnych czynników stanowiących rezultat dzisiejszego tempa pracy, wywołującego niebezpieczne choroby cywilizacyjne jak wypalenie zawodowe, następstwa stresu, depresje czy psychosomatyka itp.
 7. Promocji technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych.
 8. Promocji twórczości intelektualnej, artystycznej i kulturalnej służącej integracji człowieka z przyrodą, naturą, Ziemią.
 9. Inicjatyw społecznych i działań na rzecz rozwoju, naturalnej ekonomii, demokracji oraz socjokracji (zasada równorzędności w podejmowaniu decyzji).
 10. Działań charytatywnych.
 11. Działań w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu grup tymże wykluczeniem zagrożonych.
 12. Działań na rzecz ochrony zwierząt.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zagospodarowanie nieruchomości pozostających w posiadaniu Stowarzyszenia, lub w jego zarządzaniu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemu.
 2. Stosowanie i promowanie na terenie nieruchomości posiadanych lub użytkowanych przez Stowarzyszenie, a także poza nimi technik budownictwa tradycyjnego i ekologicznego z użyciem materiałów przyjaznych dla środowiska.
 3. Współpracę z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą o podobnych celach i działaniach.
 4. Współpracę z prasą, mediami i innymi środkami masowego przekazu.
 5. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wykładów, sympozjów, prezentacji, warsztatów, szkoleń, imprez kulturalnych i edukacyjnych.
 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej oraz inicjowanie programów ekologicznych w szkołach i innych placówkach oświatowych i kulturalnych.
 7. Tworzenie własnych placówek oświatowych i naukowo-badawczych.
 8. Utworzenie własnego centrum zdrowia oraz jego oddziałów z zastosowaniem technik naturalnego leczenia.
 9. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych.
 10. Promowanie i koordynacja międzynarodowego programu „Wspólnej Gospodarki Zrównoważonego Dobrobytu”.
 11. Zakup nieruchomości pod swoją działalność ze środków finansowych własnych, kredytów bankowych lub innych dostępnych źródeł oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek.
 12. Podejmowanie innych działań służących celom statutowym Stowarzyszenia.

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku przez zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego.

Członkowie zwyczajni

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu,
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.

Członkowie wspierający

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.
 2. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 17

Członek wspierający ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym,
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 18

Członek wspierający jest zobowiązany:

 1. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,
 2. służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom.

Członkowie honorowi

§ 19

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.
 2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.
 3. Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu.

§ 20

Członek honorowy:

 1. jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej,
 2. ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

Ustanie członkostwa oraz wykluczenie członka

§ 21

 1. Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych,
  3. wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.
  4. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego § 22.

§ 22

 1.  Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
  1. uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu,
  2. podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia
  3. zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok.
 2. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega zaskarżeniu.
 4. W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 5. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne Zebranie Członków.

IV. Władze i reprezentacja Stowarzyszenia

§ 23

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
  Kadencja wszystkich organów władz Stowarzyszenia wybieralnych przez Walne Zgromadzenie trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowego składu organów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.
 5. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu.
 6. Wybór członków organów władz Stowarzyszenia, w tym ich Przewodniczących odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów – na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

Wszystkie Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.

 1. Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw szczegółowych, przewidzianych w niniejszym statucie, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznaczy nowy termin Walnego Zgromadzenia 30 minut po pierwszym terminie.
 3. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest władne podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego organu.
 5. Organy Stowarzyszenia w każdej sprawie mogą uchwalić tajność głosowania.
 6. Organy Stowarzyszenia mogą przeprowadzać głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań. Głosowanie organizuje Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań odbywają się na wniosek zgłoszony przez Członka Zarządu lub co najmniej pięciu członków stowarzyszenia, przy czym osoby zgłaszające muszą każdorazowo określić przedmiot głosowania.
 8. Zarząd Stowarzyszenia uchwala regulamin głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań. Regulamin nie może być uchwalony bądź zmieniony w trybie elektronicznym.

§ 25

 1. Członkowie władz Stowarzyszenia wykonują pracę związaną z pełnieniem funkcji społecznie. Mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

Walne zebranie członków stowarzyszenia

§ 26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 27

 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
 3. Członek zwyczajny jest obowiązany do udziału w Walnym Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być jedynie członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 2. wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz jej Przewodniczącego, uzupełnianie ich składów, jak również odwoływanie członków wymienionych organów,
 3. określanie głównych kierunków działania,
 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej działalności Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,
 6. zmiana Statutu,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
 9. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,
 10. zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania, regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, uchwalanie aktów wewnątrzorganizacyjnych, obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych w Statucie,
 12. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 13. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
 14. inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie do postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.

§ 29

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 30

Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

§ 31

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 10% (dziesięć procent) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Uprawniony podmiot składa pisemny wniosek do Zarządu wraz z uzasadnieniem.
 4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w przewidzianym terminie, o którym mowa§ 30 ust. 1 Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 31 ust. 2 zgodnie z treścią wniosku w tej sprawie powoduje, że prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§ 32

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne.
 4. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.
 5. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 5% ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
 6. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§ 33

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym:
  1. Prezesa Zarządu, pełniącego jednocześnie funkcję skarbnika,
  2. Wiceprezesa Zarządu,
  3. Sekretarza
 2. Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają:
  1. z dniem odwołania ze składu Zarządu
  2. lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji,
  jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Zarządu zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu.

§ 34

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,w tym organów administracji rządowej i samorządowej, innych organów państwowych oraz innych organizacji i stowarzyszeń.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,
 8. przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
 10. przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,
 11. sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej,
 13. opracowywanie zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia,
 14. opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 15. realizacja projektów/grantów dofinansowanie przedsięwzięć.

§ 35

Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego.

§ 36

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i załatwiania spraw formalno-prawnych, w tym sądowych i rejestracyjnych, upoważniony jest każdy członek Zarządu.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu oraz jeden z pozostałych członków Zarządu.
 3. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd.
 4. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.

§ 37

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
 2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

§ 38

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej trzech członków Zarządu chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

§ 39

Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

Komisja rewizyjna

§ 40

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 6. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zgodnie§ 22 ust. 3 niniejszego Statutu.

§ 41

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  2. przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1),
  3. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi bezpośrednich poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§ 42

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 43

Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania.

V. Biuro Stowarzyszenia

§ 44

Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania stowarzyszeniem może zatrudnić niezbędny personel. Prace biura nadzoruje Prezes lub Wiceprezes.

§ 45

 1. Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
 2. Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.
 3. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.

VI. Majątek Stowarzyszenia

§ 46

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki i zapisy,
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  4. ofiarność publiczną,
  5. sponsoring,
  6. dotacje,
  7. wpływy z nawiązek,
  8. kredyty i pożyczki bankowe,
  9. dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa.
  10. Dochody z działalności gospodarczej
 3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków. Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, łącznie z jednym z członków Zarządu.

VII. Działalność gospodarcza

§ 48

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

VIII. Zmiana statutu, likwidacja i rozwiązanie Stowarzyszenia

Postanowienia końcowe

§ 49

Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

§ 50

 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
 3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.

§ 51

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 52

Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

§ 53

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.).